Obchodní podmínky

(platné pro Českou republiku a Slovensko)

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Josef Javorský – TRIOP, se sídlem Holešovská 406, 763 16 Fryšták, identifikační číslo: IČ:10566180, DIČ: CZ6003021574 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem internetového obchodu umístěném na internetové adrese www.triop.cz (dále jen „kupující).

Uzavření kupní smlouvy

E-shop Triop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a umožňuje jeho objednání. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v Kč včetně daně z přidané hodnoty.

E-shop Triop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze pro doručování na území České republiky a Slovenska.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu Triop. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo bankovním převodem.

Číslo účtu platba ČR

Fiobanka:   2701745047/2010

Číslo účtu platba Slovensko

Fiobanka:   2501745050/2010

IBAN:   CZ5320100000002501745050

BIC / SWIFT kód:   FIOBCZPPXXX

Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží

Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji spolu se zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu e-shopu Triop či na adresu elektronické pošty prodávajícího triop@triop.cz. Kupující uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení věci! Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Není možné poslat vrácené zboží na dobírku. Při výměně zboží po dohodě (např. z důvodu nesprávně zvolené velikosti nebo nemožnosti vyzvednutí zásilky v termínu apod.), bude zboží znovu odesláno s vyúčtovaným poštovným.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího a to do 10 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží.

Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Na území ČR bude zboží dodáno prostřednictvím Geis a České pošty

Cena dopravy Geis:                         v ceně výrobku.
Cena dopravy Česká pošta:        platba převodem +39,- Kč včetně DPH.
Cena dopravy Česká pošta:        platba dobírkou +57,- Kč včetně DPH.

Na území Slovenska bude zboží dodáno prostřednictvím Geis

Cena dopravy Geis:                       platba převodem 134,- Kč včetně DPH.
Cena dopravy Geis:                       platba dobírkou 180,- Kč včetně DPH.

Upozornění!
Při objednávce pod 500,- Kč (bez DPH), bude účtován manipulační poplatek ve výši 70,- Kč (bez DPH) a dopravné, platba za zboží bude dobírkou nebo hotově.

Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději však do deseti dnů od jeho převzetí. Pokud zjistí, že zboží vykazuje vady, je povinen výskyt vad písemně (doporučeným dopisem nebo emailem) oznámit prodávajícímu.

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jestliže je kupní smlouva vadami porušena podstatným způsobem, může kupující požadovat:

  • odstranění vady dodáním zboží bez vad nebo opravou zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamované zboží nám doručte spolu s kopií faktury zpět na adresu Josef Javorský – TRIOP, Holešovská 406, 763 16. Přiložte prosím stručný popis vady a informaci, jaký druh nápravy si přejete. V případě, že žádáte vrácení peněz, nám sdělte Vaše číslo účtu.

K zasílanému zboží prosím přiložte reklamační protokol.

Ochrana osobních údajů

Firma Triop prohlašuje, že s poskytnutými osobními údaji zákazníků bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity výhradně pro vnitřní potřebu firmy Triop. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v nezbytném minimálním rozsahu pro doručení zboží.

Další práva a povinnosti

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v tomto odstavci v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění a provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit.

Ve Fryštáku 30.11. 2017